Biogeoquímica Marina

Prof. Antoni Cruzado i Alorda

Curs 2012-2013

La biogeoquímica, és l'estudi científic de l'ambient en totes les seves facetes i a escala tant local com planetària, de la composició de les diferents parts que constitueixen l'entorn (l'atmosfera, la hidrosfera, la biosfera, i la litosfera), els processos i reaccions que controlen aquesta composició i els cicles de la matèria i de l'energia que fan reciclar els elements i substàncies químiques en el temps i en l'espai. De la biogeoquímica s'ha dit que es una ciència de sistemes.

La biogeoquímica marina s'ocupa d'estudiar la composició química de l'aigua de mar i les seves interfases amb l'atmosfera, la biosfera i la litosfera així com la influència de l'oceà en la composició química d'aquests ambients. També estudia els processos que afecten l'aigua, els elements i substàncies químiques dissoltes o particulades que s'hi troben en el seu interior i els fluxos de matèria i energia entre les diverses fases. Sovint, la biogeoquímica marina es confon amb l'Oceanografia Química.

Estructura del curs:

 • El curs constarà de deu classes amb presentacions dels diversos temes inclosos en el programa.
 • Més informació es pot aconseguir de la bibliografia suggerida i de La Web del Planeta Terra.
 • Es planificaran algunes intervencions dels alumnes sobre temes puntuals prèviament identificats.
 • S'espera una contribució dels alumnes a la BGQpèdia.
 • L'avaluació del curs es farà mitjançant un examen final.

Horari: Els dilluns des del 18 de febrer fins al 22 d'abril 2013,1500 h - 1900 h

Lloc: Aula D1-100 UPC - Campus Nord

Examen  í

 

 

Temes possibles:

 • Hipòtesi Gaia
 • Paper de l'oceà en el canvi climàtic
 • Efectes de la radiació ultraviolada sobre els organismes marins
 • Causes de l'aparició de HABs
 • Els cocolitofòrids causa o resposta a un possible escalfament oceànic

Temes presentats al curs passat:

 1. El cicle del fòsfor
 2. Ocean acidification
 3. Dimetilsulfuro
 4. El mar profundo
 5. La Mediterrània: funcionament i preservació
 6. Coral Bleaching
 7. Radioisòtops com a traçadors
 8. Nitrógeno y Producción Primaria

 

Documents disponibles:

 1. Programa 2012 - 2013
 2. Introducció a la Biogeoquímica Marina
 3. L'aigua a la Terra
 4. Composició de l'Aigua
 5. Gasos a l'Aigua
 6. Efecte Coriolis
 7. Nutrients
 8. Eutroficació
 9. Elements traça
 10. Biodiversity
 11. Population Dynamics
 12. Biogeochemical Models

(necessitarà Acrobat per llegir arxius en format pdf. Pot baixar Acrobat Reader des de la web Adobe.)

Bibliografia suggerida:

1. SVERDRUP, H.U., M.W. JOHNSON, R.H. FLEMING (1942). THE OCEANS: Their Physics, Chemistry and General Biology. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J.

2. TOMCZAK, M., GODFREY, J.S. (2003). Regional Oceanography: An Introduction.

3. PINET, PR (2003). Invitation to Oceanography. Third edition. Jones and Bartlett Publishers. Inc. Sudbury

4. MILLERO, FJ, SOHN, M (1991). Chemical Oceanography. CRC Press, Boca Raton

5. CHESTER, R. (1990). Marine Geochemistry. Unwin-Hyman. Londres.

6. OPEN UNIVERSITY (1989). Seawater: its composition, properties and behaviour. Pergamon Press. Oxford.

7. OPEN UNIVERSITY (1989). Ocean Chemistry and Deep Sea Sediments. Pergamon Press. Oxford

8. RILEY, J.P., R. CHESTER (1971). Introduction to Marine Chemistry. Academic Press. Londres.

Alumnes:

Master de Costas: